Ochrana osobních údajů

I. Základní informace

Správce osobních údajů je Lesya Profotova, IČO: 76031527, se sídlem 696 81 Bzenec, Na falaříkách 1480, (dále jen „Správce“), jako správce, zpracovává vaše osobní údaje.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou
osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte apod. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.) Automaticky zpracováváme i cookies.

III. Důvod zpracování a shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně zajistili poskytování služeb na základě vaší poptávky. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Marketingová činnost: E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu

Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalších či souvisejících služeb.

Call centrum: budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. V případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku).

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

IV. Zpracování osobních údajů z těchto titulů dle nařízení GDPR

A) Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu ohledně služeb poskytovaných Správcem, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně zajistili objednanou službu.

B) Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

C) Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme v rámci poskytnutí zaplacené služby zavolat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
můžete jej kdykoliv odvolat.

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Smluvní partneři Správce: pokud si od nás objednáváte službu, je možné za účelem maximální spokojenosti předat osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který konkrétní produkt v rámci objednané služby zajišťuje, v případě že není zajišťován přímo Správcem.

Platební karty:
naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Pokud máte svoji platební kartu uloženou pro urychlení dalších nákupů na našem internetovém obchodě, disponujeme pouze základními údaji jako je např. několik prvních a posledních číslic platební karty.

Obchodní sdělení:
V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány:
V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Společnosti ve skupině:
Vaše osobní údaje mohou být na základě právního titulu oprávněného zájmu sdíleny s dceřinými společnostmi společnosti, přičemž proti tomu můžete vznést námitku.

VI. Délka zpracování osobních údajů

Vaše údaje bude Správce zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 10 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh. Nahrávky telefonních hovorů z Call centra jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

VII. Práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich
osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

A) Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, můžete kontaktovat Správce, aby osobní údaje opravil.

B) Přístup

Současně má zákazník právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
Zda-li máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů
nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto
zpracování
Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

C) Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či
v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli s výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení
námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

D) Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.

E) Omezení zpracování

Pokud
(a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme
pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo
obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku
dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování
vašich osobních údajů. 
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje
zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy
předmětných osobních údajů).

F) Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo
podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto Podmínky ochrany
osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5.
2023, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.apartmanybzenec.cz